logo

Konferencja po Wyborach Samorządowych

W dniu 21 listopada 2014 r. przed południem, w siedzibie ZW PSL w Białymstoku, odbyła się pierwsza konferencja prasowa po Wyborach Samorządowych. Udział w konferencji wzięli Prezes ZW PSL kol. Wojciech Dzierzgowski oraz Wiceprezes ZW PSL Wicemarszałek kol. Mieczysław Kazimierz Baszko. Prezes ZW PSL podziękował wyborcom za oddany głos na Polskie Stronnictwo Ludowe. Ponadto Woj­ciech Dzierz­gow­ski mówił, że par­tia osią­gnę­ła w wy­bo­rach do sej­mi­ku bar­dzo dobry wynik. Dzie­wię­ciu jej kan­dy­da­tów zo­sta­ło też w pierw­szej turze bur­mi­strza­mi i wój­ta­mi, ko­lej­nych dzie­wię­ciu jest w dru­giej turze.

– Mamy zdol­ność ko­ali­cyj­ną ze wszyst­ki­mi ugru­po­wa­nia­mi po­li­tycz­ny­mi w wo­je­wódz­twie, ale bę­dzie­my chcie­li kon­ty­nu­ować ko­ali­cję z Plat­for­mą Oby­wa­tel­ską. Z na­szych roz­mów, także na szcze­blu kra­jo­wym, wy­ni­ka, że mar­szał­kiem w wo­je­wódz­twie pod­la­skim bę­dzie osoba wska­za­na i re­ko­men­do­wa­na przez PSL – mówił Dzierz­gow­ski.

Nie wy­mie­nił na­zwisk po­ten­cjal­nych kan­dy­da­tów. Mówił, że PSL ma „dzie­wię­ciu wspa­nia­łych kan­dy­da­tów” (rad­nych sej­mi­ku). – Myślę, że bę­dzie­my w sta­nie wy­ło­nić jed­ne­go, nie bę­dzie po­trze­by zmia­ny sta­tu­tu wo­je­wódz­twa, żeby za­pi­sać, że bę­dzie dzie­wię­ciu mar­szał­ków wo­je­wódz­twa – żar­to­wał.

Lu­do­wcy chcą też więk­szo­ści, czyli trzech miejsc, w pię­cio­oso­bo­wym za­rzą­dzie re­gio­nu.

Dzierz­gow­ski py­ta­ny, czy prze­są­dzo­ne jest, iż mar­szał­kiem bę­dzie osoba z grona rad­nych, po­wie­dział, że jako pierw­sza roz­wa­ża­na jest taka kon­cep­cja, ale za­strzegł, iż „je­że­li bę­dzie jakiś pro­blem, to trze­ba bę­dzie zna­leźć roz­wią­za­nie kom­pro­mi­so­we” i być może po­ja­wi się kan­dy­da­tu­ra spoza rad­nych. Dodał jed­nak, że za wcze­śnie o tym mówić.

Naj­lep­szy wśród lu­do­wców wynik wy­bor­czy miał Mie­czy­sław Basz­ko (ponad 16 tys. gło­sów), w mi­nio­nej ka­den­cji wi­ce­mar­sza­łek wo­je­wódz­twa.

Ze wstępnych obliczeń wynika, iż na Polskie Stronnictwo Ludowe w głosowaniu do Sejmiku Województwa oddano 108 049 tysięcy głosów za co SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!