logo

Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w naszym województwie

Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Członek Zarządu Województwa Stefan Krajewski i dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Elżbieta Filipowicz przedstawili na dzisiejszej, 19 stycznia, konferencji prasowej stan wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i omówili poszczególne działania, delegowane do samorządu Województwa Podlaskiego.

– Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w naszym województwie przebiega bardzo dobrze, większość środków jest już zakontraktowana , np. W Lokalnych Grupach Działania zakontraktowanych jest już 75 proc. W innych działaniach zaawansowanie również jest bardzo dobre, nie ma problemów z realizacją. Jedyny problem jaki odczuwamy to za mało środków – powiedział rozpoczynając konferencję marszałek Jerzy Leszczyński.

Zostało przeprowadzone działanie na budowę lub modernizacje dróg lokalnych. Na to działanie było przeznaczone 105 mln zł. Wpłynęło 280 wniosków na kwotę na kwotę dofinansowania – ponad 257 mln zł). Zawarto 100 umów na kwotę ponad 103 mln zł).

– To działanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podlaskich samorządów. Część umów jest w tej chwili realizowanych. Obecnie mamy oszczędności z tej puli 4,2 mln zł. Ile będzie oszczędności dowiemy się, jak wszystkie umowy zostaną zrealizowane. Samorządy ciągle są zainteresowane budową dróg lokalnych, pytają, czy można przesunąć środki z innych działań, np. odnowy wsi. – powiedział członek zarządu Stefan Krajewski. – Zwróciliśmy się z pytaniem do ministerstwa, czekamy na odpowiedź.

Kolejne działanie, które cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, a zostało zakończone w ubiegłym roku – to scalanie gruntów. Na to działanie było przeznaczone około 63 mln zł. Wpłynęło 8 wniosków, podpisano 6 umów na kwotę ponad 62 mln zł.

– Tu też zwróciliśmy się do ministerstwa. Scalanie gruntów cieszyło się w naszym województwie  zainteresowaniem największym w kraju, a pieniędzy wystarczyło na 6 umów. Nie udało się podpisać umów z powiatem hajnowskim i siemiatyckim – dodał Stefan Krajewski.

Trwa nabór na działanie gospodarka wodno- ściekowa (19.12.2016 – 31.01.2017). Wsparcie dotyczy modernizacji już istniejących sieci kanalizacyjnych, budowy, przebudowy stacji uzdatniania wody. O dofinansowanie mogą się starać gminy i związki międzygminne. Limit: 12 566 909 euro. (ok. 55mln zł).  Poziom dofinansowani wynosi 63,63 proc nie więcej niż 2 mln zł dla jednego beneficjenta.

Nie wpłynęły jeszcze żadne wnioski, mimo że w grudniu zostało przeprowadzone szkolenie, by przygotować do tego naboru.

Jeszcze w tym roku, w ii kwartale (kwiecień-maj) zostanie ogłoszony nabór na inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów. Limit środków: 3,4 mln euro. O dofinansowanie starać się mogą wszystkie miejscowości w naszym województwie, poza Białymstokiem (miejscowości do 200 tys. mieszkańców).

– Jest to ważne działanie w kontekście naszego produktu regionalnego. Mam nadzieję, że dzięki temu dofinansowaniu uda się jeszcze nagłośnić i wypromować nasze tradycyjne produkty regionalne – wyjaśnił Stefan Krajewski.

W tym działaniu istnieje szansa na budowę targowisk, jednak poziom dofinansowania nie może przekroczyć 1 mln zł na beneficjenta a to za mało, by wybudować targowisko, na którym będzie możliwy obrót zwierzętami. Koszt takiego targowiska oszacowano na 4-5 mln zł.

– Tu też wystąpiliśmy do ministerstwa, podkreślając potrzebę budowy w naszym regionie targowisk z możliwością obrotu zwierzętami – dodał Stefan Krajewski.

W III kwartale zostanie ogłoszony nabór na działanie odnowa wsi (inwestycje w obiekty kulturalne, ochronę zabytków, budownictwa tradycyjnego), chyba że będzie decyzja ministerstwa o przesunięciu środków z tego działania na inne – ogłoszenie naboru i limit ulegną zmianie.

(at)

Źródło: wrotapodlasia.pl