logo

Dlaczego i w co warto inwestować na Podlasiu

Sektory strategiczne dla rozwoju Województwa Podlaskiego

1. Branża rolno-spożywcza, w tym produkcja żywności wysokiej jakości.

Na bazie wyjątkowego środowiska przyrodniczego Podlaskie zbudowało swoją wysoką konkurencyjność w branży rolno-spożywczej. Podlaskie ma ok. 30% udziału w krajowej produkcji mleka płynnego przetworzonego, a także masła, serów i twarogów. Część wyprodukowanego mleka trafia na eksport i z ok. 11% udziałem w eksporcie tego produktu województwo podlaskie znajduje się w czołówce eksporterów.  Największa koncentracja firm z branży spożywczej występuje w 6 powiatach: grajewskim, monieckim, łomżyńskim, wysokomazowieckim, bielskim i siemiatyckim. Do liderów branży spożywczej należy zaliczyć: „Mlekovitę”, „Mlekpol” czy „Piątnicę”.

2. Branża maszynowa.

Województwo podlaskie jest liderem w produkcji maszyn i urządzeń rolniczych, co jest w dużej mierze zdeterminowane tradycją silnie rozwiniętych przemysłów w regionie: spożywczego i rolniczego. W branży maszynowej dominują przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją maszyn i urządzeń dla przemysłu rolniczego, ciągników, kombajnów i innych maszyn rolniczych. Wśród największych firm tego sektora należy wymienić: „Pronar” sp. z o.o., „SaMASZ” sp. z o.o. czy „Metal – Fach” sp. z o.o.

3.Branża drzewna i budowlana

Wśród firm branży drzewnej działających w regionie sztandarowe znaczenie ma firma „Swedspan” należący do grupy IKEA. Inwestycja koncernu w postaci kompleksu produkcyjnego jest uznawana jako jedną z największych inwestycji zagranicznych zrealizowanych w Polsce w ostatnich latach. Czynnikami, które zdecydowały o wyborze lokalizacji pod inwestycję w gminie Orla jest jej położenie przy granicy oraz korzystne połączenia komunikacyjne z Białorusią, Ukrainą i państwami bałtyckimi, które są głównymi dostawcami drewna.

W regionie działa również firma „UNIHOUSE” – oddział produkcyjny spółki UNIBEP S.A. stosujący do wytwarzania domów najnowsze w Polsce technologie o charakterze przemysłowym. Specjalnością UNIHOUSE są domy modułowe wielorodzinne i osiedla domów jednorodzinnych wykończone „pod klucz”. Na terenie województwa działa również koncern „Pfleiderer” Grajewo S.A. – jeden z największych i najnowocześniejszych producentów materiałów dla przemysłu meblarskiego w Polsce i w Europie.

4.Branża medyczna.

Wysoka konkurencyjność i innowacyjność ośrodków naukowych w regionie, zwłaszcza medycznych, stwarza potencjał do rozwoju usług specjalistycznych z zakresu rehabilitacji, geriatrii, dietetyki itp. oraz rozwoju tzw. srebrnej gospodarki.

W tej branży w regionie działają dwie główne firmy: „ChM” –producent implantów i narzędzi dla ortopedii i traumatologii, a także  firma „MEDGAL” zajmująca się produkcją implantów ortopedycznych.

5. Branża energetyczna.

Województwo z uwagi na swoje walory środowiskowe (lesistość – 30,6%, powierzchnia użytków rolnych – 1083,4 tys. ha) oraz niską gęstość zaludnienia (59 os/km2, średnia dla UE 116,3 os/km2) posiada wystarczającą ilość surowca oraz przestrzeni do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Jednocześnie władze publiczne angażują znaczne środki, aby zmodernizować linie energetyczne, w szczególności na potrzeby OZE.

Województwo posiada potencjał w zakresie:

 • produkcji energii z biogazu, przede wszystkim przy zagospodarowaniu odpadów z produkcji zwierzęcej i spożywczej (głównie mleczarskiej);
 • energetyki wiatrowej (szczególnie w północnej części regionu);
 • wykorzystania energii słonecznej.

6. Branża turystyczna.

Na terenie województwa podlaskiego znajdują się jedne z najcenniejszych przyrodniczych obszarów Europy (Puszcza Białowieska, Puszcza Augustowska, Puszcza Knyszyńska oraz biebrzańskie i narwiańskie bagna), które stanowią znaczący potencjał do rozwoju turystyki, przy czym największy potencjał mają następujące formy turystyki:

 • turystyka zdrowotna;
 • turystyka wypoczynkowa na obszarach cennych przyrodniczo i nad jeziorami, w tym agroturystyka
 • aktywna turystyka rowerowa, kajakowa i kulturowa.

 

Unikatowe cechy Województwa Podlaskiego dla inwestorów.

 

Atuty Województwa Podlaskiego

 • Podlaskie jako naturalna „brama na Wschód” – Lokalizacja województwa podlaskiego w północno-wschodniej części Polski predysponuje je do handlu z krajami sąsiadującymi, głównie Białorusią, Rosją, Litwą.
 • Przygraniczne położenie województwa na ciągach komunikacyjnych umożliwiające bezpośrednie połączenie w transporcie lądowym pomiędzy krajami bałtyckimi a resztą Unii Europejskiej.
 • Znaczący potencjał akademicki (ponad 50 tysięcy studentów).
 • Wysoko kategoryzowane jednostki naukowo-dydaktyczne i naukowe

(trzy wydziały Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: Wydział Nauk o Zdrowiu – jeden z liderów w kraju; Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii oraz Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej; Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku).

 • Dobre warunki dla produkcji energii cieplnej i elektrycznej z biogazu oraz relatywnie dobre warunki do rozwoju energetyki wiatrowej i słonecznej.
 • Czyste, różnorodne oraz mało zmienione działalnością człowieka środowisko przyrodnicze. Korzystne warunki do produkcji żywności wysokiej jakości.
 • Wysoki udział w rynku krajowym i wysoka konkurencyjność branży przetwórstwa mleka.
 • Poza walorami przyrodniczymi, region posiada także walory kulturowe, wynikające przede wszystkim z odrębności kulturowej, religijnej i narodowościowej.

Główne wyzwania w przyciągnięciu inwestycji zagranicznych do województwa.

 • Zewnętrzna granica Unii Europejskiej stwarza liczne możliwości dla województwa podlaskiego, ale wschód to przede wszystkim wyzwanie. Przygraniczne położenie w najbliższych latach powinno zostać wykorzystane jako jeden z głównych czynników rozwoju regionu i przyciągania inwestorów zagranicznych.
 • W najbliższych latach Podlaskie będzie dysponowało relatywnie dużą liczbą młodych ludzi, którzy powinni być jak najlepiej przygotowani do konkurowania na rynkach pracy. Odpowiednie kompetencje do pracy mieszkańców to większa konkurencyjność istniejących przedsiębiorstw, możliwość tworzenia małych przedsiębiorstw oraz atrakcyjność inwestycyjna województwa.
 • Wdrożenie idei e-podlaskie to poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw. Sprostanie temu wyzwaniu wymagać będzie jak najszybszych działań w zakresie rozwoju infrastruktury i systemów teleinformatycznych w całym regionie, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną (hardware i software).
 • Zasadnicza poprawa dostępności terytorialnej województwa podlaskiego, zarówno w układzie wewnętrznym, jak też zewnętrznym jest warunkiem skutecznego pozyskiwania inwestorów, jakości powiązania zewnętrzne są priorytetem polityki UE i rządu, pozwalającym zwiększyć dostępność komunikacyjną regionu.

 

Źródło: www.baszko.pl